Home Fizyka Podstawowa Szkoła Podstawowa Nr 19

Szkoła Podstawowa Nr 19

 

RAMOWY  PLAN  ZAJĘĆ  POZALEKCYJNYCH Z  EDUKACJI  MATEMATYCZNEJ  Z ELEMENTAMI FIZYKI REALIZOWANYCH W  RAMACH  PROJEKTU  EDUKACYJNEGO „SZKOŁA BLIZEJ ŻYCIA” W SZKOLE PODSTAWOWEJ
Szkoła Podstawowa nr 19 w Elblągu
Opracowała Maria Miścicka


Program  zajęć pozalekcyjnych koła matematycznego z elementami fizyki, został stworzony z myślą o uczniach uzdolnionych matematycznie. Realizowany będzie  w klasach V-VI w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Na całość przewidziano 60 godz. lekcyjnych. Program zakłada, że uczniowie w czasie zajęć będą rozwijać samodzielność i logiczne myślenie, kształcić pozytywną motywację do rozwiązywania zadań problemowych i radzenie sobie z nimi, rozwijać umiejętności organizowania pracy własnej oraz współdziałania w grupie. Poza tradycyjnymi metodami prowadzenia zajęć, zastosowane będą różnorodne metody aktywizujące uczniów.
 
GŁÓWNE CELE ZAJĘĆ
·    Rozwijanie u uczniów uzdolnień i zainteresowań matematycznych.
·    Przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej
 w rozwiązywaniu problemów z zakresu różnych dziedzin kształcenia szkolnego oraz życia codziennego; budowanie modeli matematycznych dla konkretnych sytuacji.
·    Rozwijanie wyobraźni przestrzennej uczniów, zainteresowanie zjawiskami przyrodniczymi i techniką.
·    Rozumienie roli techniki w rozwoju cywilizacji, a także zagrożeń jakie niesie jej rozwój dla środowiska przyrodniczego i człowieka.

CELE POŚREDNIE
·    Rozwijanie i poszerzanie wiadomości zdobytych na lekcjach,
·    Rozwijanie zdolności poznawczych i kształcących,
·    Kształtowanie postaw społecznych,
·    Nauczanie dobrej organizacji pracy, wyrabianie systematyczności, pracowitości
i wytrwałości,
·    Kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego oraz postawy dociekliwości,
·    Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie,
·    Rozwijanie umiejętności estetycznego wykonywania prac,
·    Nauczanie przedstawiania rozwiązań problemów i zadań w sposób czytelny,
·    Wyrabianie nawyku sprawdzania otrzymanych odpowiedzi i korygowania błędów,
·    Rozwijanie pamięci oraz umiejętności myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania,
·    Rozwijanie umiejętności czytania tekstów matematycznych,
·    Przygotowanie do korzystania z tekstów dotyczących różnych dziedzin wiedzy oraz tekstów użytkowych,
·    Rozwijanie umiejętności interpretowania informacji,
·    Uczenie dostrzegania różnego rodzaju związków, zależności i prawidłowości matematycznych,
·    Przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej  do rozwiązywania problemów z różnych dziedzin edukacji szkolnej oraz praktyki życia codziennego,
·    Kształtowanie umiejętności stosowania schematów, symboli literowych
i rysunków przy rozwiązywaniu różnych zadań i problemów w sytuacjach codziennych,
·    Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów matematycznych
w twórczy sposób,
·    Upowszechnienie idei konkursów: Kangur Matematyczny,, matematycznych konkursów kuratoryjnych i innych,
·    Przygotowanie uczestników koła do konkursów,

KOMPETENCJE
·    Uczniom utrwalą się zagadnienia z podstawy programowej.
·    Uczniowie znacznie poszerzą swoją wiedzę z zakresu matematyki,
·    Uczniowie są przekonani o użyteczności czynności matematycznych
w życiu codziennym.
·    Uczniowie rozwiną własne zdolności i umiejętności twórczego myślenia.
·    Uczniowie wykorzystują zdobytą wiedzę w praktyce ,pracują w zespole.
·    Uczniowie są chętni, zaangażowani, wytrwali i cierpliwi w realizacji zadań.
·    Uczniowie rozwiną swoje zainteresowania matematyczne, godnie będą reprezentować szkołę w konkursach, osiągną sukcesy w konkursach przedmiotowych.

FORMY PRACY
·    praca zbiorowa i indywidualna według potrzeb zajęć i uczniów
·    rozwiązywanie zadań utrwalających materiał;
·    rozwiązywanie zadań zamkniętych i otwartych zaczerpniętych ze sprawdzianów z lat
           poprzednich.
·    rozwiązywanie zagadek matematycznych, logicznych i rysunkowych.
·    praca z tekstem matematycznym
·    rozwiązywanie zadań tekstowych różnymi metodami
·    rozwiązywanie zadań zamkniętych typu: prawda-fałsz, wielokrotnego wyboru,
z luką, z „dziurami”
·    rozwiązywanie krzyżówek, rebusów. Łamigłówek
·    praca z wykorzystaniem programów komputerowych
·    udział w konkursach matematycznych

METODY PRACY:
-    Problemowa
-    Praktycznego działania
-    Doświadczenia i eksperymenty
-    Dyskusja
-    Praca z fachową literaturą
-    „Burza mózgów”-
-    Zadania „problemowe”
-    Zabawa w „zadawanie pytań”
-    Zadanie „z gwiazdką”
-    „Uściślanie zadań”
-    Dyskusja


ŚRODKI DYDAKTYCZNE
·    przygotowane przez nauczyciela pomoce na poszczególne zajęcia,
·    kalkulatory, komputery, programy komputerowe  
·    prezentacje multimedialne  
·    książki i zbiory zadań z prywatnej biblioteki nauczyciela,
·    encyklopedia matematyki, programy multimedialne i inne.
·    ciekawostki matematyczne ze stron internetowych,
·    plansze, krzyżówki, tabele z danymi do odczytu, cenniki.
TREŚCI NAUCZANIA
·    Liczby znane i mniej znane.
·    Zadania logiczne: przelewanie, ważenie, prawidłowości, itp.
·    Zadania z zapałkami i tarczami zegarowymi.
·    Łamigłówki, szarady i inne ciekawostki matematyczne.
·    Kryptogramy.
·    Matematyka wokół nas.
·    Zakupy.
·    Obliczenia pieniężne.
·    Obliczanie masy.
·    Gospodarstwo domowe.
·    Remontujemy mieszkanie.
·    Obliczenia zegarowe i kalendarzowe.
·    Podróże         -  rozkład jazdy.
- droga, prędkość, czas.
·    Usługi pocztowe.
·    Diagramy i wykresy.
·    Mapa i plan.
·    Sport a zdrowie.
·    Ubezpieczenia.
·    Środowisko i jego ochrona.
·    Obliczenia procentowe – bankowe.
·    Rozwiązywanie zadań z konkursów matematycznych z poprzednich lat.
·    Korzystanie z Internetu w celach naukowych – zbieranie i segregowanie informacji.
·    Zastosowanie programów komputerowych w celach naukowych.

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
·    Stosowanie różnych form pracy wymagających aktywnej postawy ucznia.
·    Dobieranie interesujących przykładów, zadań i problemów pobudzających ciekawość ucznia.
·    Wykorzystanie różnorodnych pomocy dydaktycznych.
·    Stosowanie rożnych nośników wiedzy: encyklopedie, Internet,  programy komputerowe, kalkulatory, itd.
·    Motywowanie uczniów do systematycznej pracy nad rozwojem swoich uzdolnień matematycznych.
·    Uczniowie będą startować w konkursach i osiągać wysokie lokaty.

EWALUACJA
Jednym z możliwych sposobów sprawdzania wiedzy i umiejętności jest organizowanie wśród uczestników kółka minikonkursów. Może to być zadanie kontrolne rozwiązywane w grupach lub pojedynek (grupy zadają sobie na zmianę pytania dotyczące danego zagadnienia). Ważnym miernikiem wiedzy uczniów będą również ich postępy zauważone na lekcjach matematyki i osiągnięcia w konkursach matematycznych. Natomiast potwierdzeniem atrakcyjności kółka będzie niewątpliwie zainteresowanie pracą koła wśród uczniów i frekwencja na zajęciach.
Pod koniec roku szkolnego zostanie przeprowadzona ankieta wśród członków koła. Pozwoli ona ocenić dotychczasową pracę na zajęciach, jak również wyciągnąć wnioski na przyszłość w celu ewentualnej modyfikacji


LP

Temat zajęć

Treści zajęć

Formy realizacji

 1.  

Poznajemy się!

Zabawy w grupie mające na celu poznanie uczestników zajęć, trening umysłu, rozwiązywanie zagadek

Zajęcia praktyczne, kontrakt, karty pracy, gry dydaktyczne rozwijające logiczne myślenie

 1.  

Zagadki logiczne 1.  

Zagadki liczbowe

Ile jest liczb? Numerowanie stron rozmieszczanie cyfr w liczbie, na ile sposobów? itp.

Karty pracy, kolorowanie, praca z kartami do gry, ile jest par ? itp.

 1.  

Trochę kombinatoryki 1.  

100 na 100 sposobów

Dziwne rachunki, logiczne ciągi, Odkrywanie prawidłowości i zależności Tworzenie ciągów liczbowych o zadanych własnościach . Szukanie reguł wg których ułożone są liczby

Ćwiczenia utrwalające kolejność wykonywania działań., wstawianie znaków działań, nawiasów, jakich liczb brakuje? , dorysuj elementy figur .

 1.  

Szukamy reguł 1.  

Zaszyfrowana wiadomość

Odczytywanie zakodowanych haseł, jaka cyfra kryje się pod danym znakiem? ”dziurawe działania”,

Różne działania na liczbach naturalnych pamięciowe i sposobem pisemnym, zagadki liczbowe

 1.  

Pisanie szyfrem 1.  

Geometryczne problemy

Podziały figur na równe części

Trójkąty, kwadraty, sześciany, tarcze zegarowe, Zapałczane figury, kostki do gry

Ćw. typu ile trójkątów?, prostokątów?, podziel figurę na równe części. Zabawy z zapałkami i kostkami

 1.  
 1.  

W Rzymie i nie tylko

Liczby rzymskie, Inne nie dziesiątkowe systemy liczenia. System dwójkowy , trójkowy , piątkowy , itp. Zapałczane zagadki i łamigłówki.

.Zapisywanie liczb z dziesiątkowego systemu pozycyjnego w innym systemie .Działania na liczbach w innych systemach liczbowych

 1.  
 1.  

Godziny dni miesiące

Obserwacje widocznych ruchów słońca. Praktyczne posługiwanie się kalendarzem i zegarem. Lata przestępne. Strefy czasowe . .

Obliczenia dotyczące upływu czasu. Porządkowanie wydarzeń w kolejności chronologicznej;

 1.  

Obliczenia zegarowe
i kalendarzowe 1.  

Pomiary

Obliczenia dotyczące pieniędzy, wagi, długości, prędkości, wysokości

Porównywanie, przeliczanie jednostek

 1.  

Szybkość droga czas 1.  

Spacery, wędrówki, biegi

Obliczenia drogi , czasu, prędkości. Spacerujemy, biegamy. Płyniemy z prądem rzeki i pod prąd w jakim czasie?

Rozwiązywanie zadań z treścią. Przeliczanie jednostek

 1.  

Z prądem i pod prąd 1.  

Ziemia się obraca

Ziemia w układzie słonecznym. Odległość Ziemi od Słońca. Przyciąganie ziemskie

Rozwiązywanie zadań z treścią. dotyczących obrotów Ziemi, odległości we wszechświecie

 1.  

Głośno, głośniej, hałas

Rozchodzenie się dźwięku, światła, burza. Poziom hałasu

Rozwiązywanie zadań z treścią. Przeliczanie jednostek

 1.  

Wydatki Kowalskiego

Budżet domowy, na czym można zaoszczędzić. Gdzie oszczędzać. Oferty bankowe

Rozwiązywanie zadań z treścią.. Działania na ułamkach dziesiętnych

 1.  

Oszczędności Kowalskiego 1.  

Oszczędzamy wodę

Opady atmosferyczne. Sposoby oszczędzania wody. Korzyści z oszczędzania wody.

Rozwiązywanie zadań z treścią.. Działania na ułamkach dziesiętnych

 1.  
 1.  

Oszczędzamy energię elektryczną

Jak oszczędzać energię. Sposoby oszczędzania energii. Korzyści z oszczędzania,

Rozwiązywanie zadań z treścią.. Działania na ułamkach dziesiętnych

 1.  
 1.  

Dziwności o proporcjonalności

Seria zadań z proporcjonalności

Rozwiązywanie zadań z treścią.za pomocą rysunków, grafów..

 1.  

Inne bajeczki z „proporcjonalnościowatej” beczki 2:3:5 1.  

O głowach, i nogach

Seria zadań do rozwiązania bez równań


 1.  

Przelewanie , przekładanie, zmiana miejsc 1.  

Pierwszy, drugi, trzeci

Zależności między kolejnymi liczbami w zadaniach


 1.  

Każdemu przybywa lat

Zadania o wieku.


 1.  

O cyfrach i liczbach

Porównywanie różnicowe i ilorazowe

Rozwiązywanie zadań z treścią, różnymi metodami

 1.  

Zadania z porównywania 1.  

Porównywanie wartości

Ważenie, przekładanie, aby zachodziła równowaga

Rozwiązywanie zadań z treścią za pomocą rysunków, grafów, równań

 1.  
 1.  

W mieszkaniu Kowalskiego

Powierzchnia mieszkania. Utrzymanie mieszkanie , opłaty.

Żarówki energooszczędne. Remont , jego koszt.

Rozwiązywanie zadań z treścią.. dotyczących pola powierzchni i objętości.. Działania na liczbach wymiernych

 1.  

Remont mieszkania 1.  

Razem czy osobno

Wydajność pracy w pojedynkę
i grupowo. Oszczędniej razem czy osobno?

Napełnianie wanny wodą z jednego kranu , z dwóch kranów. Działania na ułamkach

 1.  
 1.  

Usługi pocztowe

Rodzaj usług, cennik. Koszty usługi.

Rozwiązywanie zadań z treścią dotyczących pieniędzy.

 1.  

U fryzjera 1.  

Zdrowe odżywianie

Prawidłowy jadłospis. Prawidłowa waga.

Rozwiązywanie zadań z treścią dotyczących wagi, pieniędzy, kalorii.

 1.  

Zakupy, cena, waga, objętość 1.  

Wypoczynek w kraju i za granicą

Czynny i bierny wypoczynek. Podróże. Palcem po mapie. Prędkość, droga, czas.

Rozwiązywanie zadań z treścią dotyczących skali, odległości, pieniędzy.

 1.  
 1.  

Najlepsza taryfa - komórki

Komórka i Internet w życiu codziennym

Obliczanie kosztów komórki, Internetu w zależności od taryfy lub firmy.

 1.  

Korzystamy z internetu 1.  

Ciśnienie atmosferyczne

Niektóre właściwości fizyczne gazów

Przeliczanie jednostek

 1.  

Lżejsze cięższe 1.  

Najbliżej, najdalej

Plan, mapa, skala. Prędkość, droga

Przeliczanie odległości, obliczanie prędkości.

 1.  

Najniżej, najwyżej 1.  

Działki, ogródki, rekreacja

Skład powietrza. Powietrze jako mieszanina gazów. Rola terenów zielonych w zachowaniu czystości powietrza. Wydalanie tlenu.

Rozwiązywanie zadań z treścią.. dotyczących pola powierzchni.

Działania na liczbach wymiernych

 1.  
 1.  

Pojemniki, pudełka, balony

Niektóre właściwości fizyczne gazów. Gęstość.

Rozwiązywanie zadań z treścią.. dotyczących objętości.. Działania na liczbach wymiernych

 1.  
 1.  

Kupujemy działkę

Oferty kupna sprzedaży. Walory rekreacyjne, krajobrazowe terenu

Obliczanie ceny 1 m2 powierzchni działki. Wybieranie najkorzystniejszej oferty.

 1.  
 1.  

Podróże Kasi

Najlepsze połączenie kolejowe.

Obliczenia dotyczące czasu

Literatura:
1.    Matematyka  w praktyce - czyli po co ja się tego uczę? -   R.Uliasz, B.Kamińska     
2.    Matematyka a zdrowie.                                               -   praca zbiorowa pod red. T. Knysza
3.    Skok w XXI wiek                                                      -   K.Gałązka, , E.Lesiak
4.    Zaprzyjaźnij się z matematyką.                               -   E.Jedrysik
5.    Korelacja matematyki z przyrodą             -   G. Kędzierska, J.Siwor                                 
6.    Nienudna matematyka                                          -   D. Kolany, G>Żelechower  
7.    Kalendarz szóstoklasisty.                                    -  M. Braun
8.    Ciekawe zadania. Ciekawe pomysły                   -  G.Rygał
9.    Zbiór zadań tekstowych                                     -  J.Jarek, W.Kopeć
10.    W krainie liczb                                                  -  Z.Powązka
11.    Zbiór zadań nietrudnych                                    -   K.Gałązka
12.    200 zadań i łamigłówek                                       -  U.Andrzejewska, K.Ślusarska
13.    Zbiór zadań dla kółek matematycznych            -  A. Żurek, P. Jędrzejewicz
14.    Matematyka na szóstkę, zadania dla klasy IV, V, VI      - S.Kalisz. J.Kubicki
 


 

 
Podsumowanie projektu
„Szkoła bliżej życia- program zajęć pozalekcyjnych w elbląskich szkołach ogólnokształcących” to projekt, który zrealizowany został ...
 
Materiał filmowy
Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego opowiadającego o projekcie "Szkoła bliżej życia"
 
Nauczyciel dla ucznia
Ponad 180 wspaniałych elbląskich nauczycieli zaangażowało się w dodatkową pracę z uczniami w ramach realizacji ...

Wybierz poziom

Zaloguj

Szkoły uczestniczące w projekcie

Szkoła Podstawowa Nr 1
 
Szkoła Podstawowa Nr 4
 
Szkoła Podstawowa Nr 6
 
Szkoła Podstawowa Nr 8
 
Szkoła Podstawowa Nr 9
 
Szkoła Podstawowa Nr 11
 
Szkoła Podstawowa Nr 12
 
Szkoła Podstawowa Nr 14
 
Szkoła Podstawowa Nr 15
 
Szkoła Podstawowa Nr 16
 
Szkoła Podstawowa Nr 18
 
Szkoła Podstawowa Nr 19
 
Szkoła Podstawowa Nr 21
 
Szkoła Podstawowa Nr 23
 
Szkoła Podstawowa Nr 25
 
Gimnazjum Nr 1
 
Gimnazjum Nr 2
 
Gimnazjum Nr 3
 
Gimnazjum Nr 4
 
Gimnazjum Nr 5
 
Gimnazjum Nr 6
 
Gimnazjum Nr 7
 
Gimnazjum Nr 8
 
Gimnazjum Nr 9
 
I Liceum Ogólnokształcące- Zespół Szkół Ogólnokształcących
 
II Liceum Ogólnokształcące- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
 
III Liceum Ogólnokształcące
 
IV Liceum Ogólnokształcące
 
V Liceum Ogólnokształcące
Szkoła Podstawowa Nr 1
 
Szkoła Podstawowa Nr 4
 
Szkoła Podstawowa Nr 6
 
Szkoła Podstawowa Nr 8
 
Szkoła Podstawowa Nr 9
 
Szkoła Podstawowa Nr 11
 
Szkoła Podstawowa Nr 12
 
Szkoła Podstawowa Nr 14
 
Szkoła Podstawowa Nr 15
 
Szkoła Podstawowa Nr 16
 
Szkoła Podstawowa Nr 18
 
Szkoła Podstawowa Nr 19
 
Szkoła Podstawowa Nr 21
 
Szkoła Podstawowa Nr 23
 
Szkoła Podstawowa Nr 25
 
Gimnazjum Nr 1
 
Gimnazjum Nr 2
 
Gimnazjum Nr 3
 
Gimnazjum Nr 4
 
Gimnazjum Nr 5
 
Gimnazjum Nr 6
 
Gimnazjum Nr 7
 
Gimnazjum Nr 8
 
Gimnazjum Nr 9
 
I Liceum Ogólnokształcące- Zespół Szkół Ogólnokształcących
 
II Liceum Ogólnokształcące- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
 
III Liceum Ogólnokształcące
 
IV Liceum Ogólnokształcące
 
V Liceum Ogólnokształcące

Design vene.pl
<