Home Zajęcia przyrodnicze Liceum III Liceum Ogólnokształcące

III Liceum Ogólnokształcące

Plan pracy przedmiotowego koła biologicznego
przy III LO w Elblągu w roku szkolnym 2008/09

Tomasz Stężała

Cele pracy koła:
†    Rozwój zainteresowań młodzieży licealnej naukami biologicznymi i pokrewnymi.
†    Realizacja ciekawych zajęć o charakterze teoretycznym i praktycznym wykraczającym poza program nauczania przedmiotu.
†    Przygotowanie zainteresowanych uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych, pisania prac badawczych, przygotowania i prowadzenia doświadczeń,
    kontaktu z placówkami naukowymi i podobnymi.
†    Wyrównywanie braków wiedzy i umiejętności z zakresu biologii i nauk pokrewnych oraz pomoc w przygotowaniu do egzaminu maturalnego.
†    Realizacja programu współpracy międzynarodowej w ramach Agendy 21 oraz udział w realizacji programu promowania ochrony środowiska i zdrowego trybu życia.

 

Metodyka działań:
†    Cotygodniowe, cykliczne dwugodzinne spotkania związane z realizacją programu pracy koła. Ze względów praktycznych młodzież zostanie podzielona na dwie grupy: osoby zainteresowane udziałem w konkursach i poszerzaniem horyzontów i osoby uzupełniające widomości programowe i przygotowujące się do matury. Spotkania grup co drugi tydzień.
†    Grupowe i indywidualne podejście do realizowanych zadań pod kontrolą nauczyciela prowadzącego.
†    Konsultacje związane z pojawiającymi się problemami.
†    Przygotowywanie projektów o charakterze badawczo-poznawczym, przygotowywanie  nowoczesnych pomocy dydaktycznych, akcji związanych z ochroną środowiska.
†    Wyjścia i wyjazdy terenowe do miejsc i obiektów ciekawych z punktu widzenia programu koła takich jak obszary chronione, ścieżki ekologiczne, jednostki edukacyjno-badawcze itp.

Problematyka zajęć:
†    Przedstawienie celów i metod pracy koła, tematyki spotkań (uwzględnienie postulatów uczestników) , zasad BHP i zasad pracy koła.                              Pierwsze spotkanie
†    Praca poznawczo – badawcza z biologii i dziedzin pokrewnych. Wybór tematyki i tematu pracy, metodologia, zasady prowadzenia obserwacji, wnioski, itd.       Pierwsze i kolejne spotkania.
†     Realizacja obserwacji w terenie. Wybór miejsca obserwacji, zasady prowadzenia obserwacji, dziennik. Zajęcia terenowe.                      Jedne z pierwszych zajęć koła ( w zależności od pogody)    
†    Mikroskopowanie i podstawy preparatyki. Zajęcia praktyczne.           Październik- listopad        
†     Program zrównoważonego rozwoju Agendy 21. Wprowadzanie zasad Agendy w naszym mieście i okolicach. Możliwości realizacji programu w przyszłości: potrzeby ochrony środowiska a rozwój cywilizacyjny. Dyskusja panelowa. Możliwe spotkanie z przedstawicielem instytucji/organizacji związanej z ochroną środowiska.        Listopad/grudzień
†    Przygotowanie do Olimpiady Biologicznej.                              Wrzesień - czerwiec
†     Przygotowanie do Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.         Wrzesień - czerwiec
†     Internet jako źródło wiedzy biologicznej i nauk pokrewnych.  Jak umiejętnie korzystać ze stron WWW w poszukiwaniu istotnych informacji, przetwarzanie ich na własne potrzeby edukacyjne.                        Listopad-grudzień
†    Tworzenie multimedialnych prezentacji przyrodniczych ( materiał na lekcje, zajęcia dodatkowe, promocja ochrony środowiska ) na zajęcia i szkolną stronę WWW.      Listopad-grudzień
†    Systematyka organizmów żywych – metody klasyfikacji i umiejętne z nich korzystanie. Grudzień-styczeń
†    Trudne zagadnienia z biologii – przemiany wewnątrzkomórkowe, genetyka molekularna i klasyczna.                      Październik - marzec
†    Przygotowanie do wizyty grupy realizującej program przyrodniczy z Knut Hahnsskolan z Ronneby.                       Luty-kwiecień
†    Realizacja wizyty młodzieży ze szkoły partnerskiej.                          Kwiecień-maj
†    Powtarzanie i utrwalanie materiału z biologii i nauk pokrewnych dla uczniów przygotowujących się do matury.                           Wrzesień-kwiecień
†    Kamera video i aparat fotograficzny jako narzędzia poznawania przyrody. Zajęcia praktyczne w terenie i przygotowanie do realizacji wystawy w szkole.      Marzec-maj
†    Opis środowiska przyrodniczego – zajęcia terenowe.                    Marzec-maj
†    Zbieranie okazów naturalnych – tworzenie zielnika.                     Marzec-czerwiec      
†    Akcje związane z biologią i ochroną środowiska pojawiające się w trakcie roku.      Wrzesień-czerwiec
†    Ewentualne inne istotne treści, które okażą się ważne w trakcie zajęć koła a nie są przewidziane w powyższym zestawieniu.              Wrzesień-czerwiec

Zajęcia prowadzone będą raz w tygodniu, po lekcjach w wymiarze 2 godzin lekcyjnych naprzemiennie przez Małgorzatę Karmasz i  Tomasza Stężałę. W uzasadnionych wypadkach ( zajęcia terenowe, wyjazdy, spotkania, itd.) ilość i częstotliwość spotkań może się zmienić podobnie jak ich wymiar godzinowy.

Elbląg, ..........

Tomasz Stężała

 

Konspekt zajęć koła biologicznego przy III LO w Elblągu

Temat: Mikroskopowanie i preparatyka. Część pierwsza.


Czas:    2 godziny lekcyjne.

Cele:
†    Zapoznanie z mikroskopem i nauka samodzielnej pracy z tym urządzeniem.
†    Opanowanie umiejętności wyszukiwania obrazu, jego najistotniejszych  elementów i przenoszenia ich na papier.
†    Umiejętność porównywania preparatów i wnioskowania na podstawie obrazu.

Materiały i metody:
†    Mikroskopy optyczne, gotowe preparaty mikroskopowe.
†    Atlas preparatów mikroskopowych.
†    Pogadanka, praca zespołowa i indywidualna uczniów.

Przebieg zajęć:
1.    Sprawdzenie obecności.
2.    Typy mikroskopów używanych w naukach biologicznych. Budowa mikroskopu optycznego.
3.    Zasady pracy z mikroskopem optycznym .
4.    Pierwszy prosty preparat. Analiza obrazu, przeniesienie obrazu na papier.
5.    Preparaty z tkanek roślinnych i zwierzęcych. Opis właściwości tkanek na podstawie obrazu.
6.    Preparaty naturalne ze zbiorników wodnych. Rozpoznawanie gatunków.
7.    Podsumowanie zajęć i ich zakończenie.

Temat: Mikroskopowanie i preparatyka. Część druga.

Czas:    2 godziny lekcyjne.

Cele:
†    Nauka wykonywania preparatów naturalnych z fragmentów roślin.
†    Zdobycie umiejętności prawidłowego wykonywania preparatu.
†    Zdobycie umiejętności barwienia preparatów.

Materiały i metody:
†    Mikroskopy optyczne, fragmenty roślin, zestawy do preparowania.
†    Atlas preparatów mikroskopowych.
†    Pogadanka, praca zespołowa i indywidualna uczniów.

Przebieg zajęć:
1.    Sprawdzenie obecności.
2.    Zasady bezpieczeństwa przy wykonywaniu preparatu. Ćwiczenia w przygotowywaniu preparatu.
3.    Postawienie hipotez związanych z przystosowaniem poszczególnych elementów do środowiska i wykonywanych funkcji
4.    Preparaty z korzeni i bulw roślin: ziemniak, cebula , marchew. Obserwacja tkanki spichrzowej, skórki, tkanek przewodzących.
5.    Preparaty z liści roślin wodnych i zielistki.
6.    Analiza przystosowań do środowiska na podstawie budowy tkanek.
7.    Podobieństwa i różnice w budowie korzenia i liści. Charakterystyka przystosowań do wykonywania określonych funkcji na podstawie budowy.
8.    Weryfikacja hipotez na podstawie własnych obserwacji.
9.    Podsumowanie zajęć i ich zakończenie.


Temat: Internet jako źródło dodatkowej wiedzy. Jak umiejętnie korzystać ze stron WWW w poszukiwaniu istotnych informacji.

Czas:    2 godziny lekcyjne.

Cele:

†    Pokazanie Internetu jako źródła ciekawej wiedzy.
†    Umiejętność  szukanie konkretnych informacji posługując się różnymi kluczami.
†    Zdobycie umiejętności krytycznego podchodzenia do zdobywanych informacji.
†    Wskazanie na wiarygodne strony WWW z ciekawymi informacjami.

Materiały i metody:
†    Komputery w pracowni biologicznej i rzutnik.
†    Adresy różnorodnych stron internetowych i wyszukiwarki.
†    Pogadanka, praca zespołowa i indywidualna uczniów.


Przebieg zajęć:

1.    Sprawdzenie obecności.
2.    Cele i organizacja pracy na zajęciach.
3.    Przydzielenie przykładowych tematów wymagających rozszerzenia o dodatkową wiedzę.
4.    Użycie różnych metod wyszukania potrzebnych informacji. Przygotowanie algorytmami działania.
5.    Wybór stron i fragmentów zawierających określone informacje, ich klasyfikacja i analiza.
6.    Wspólne określenie zalet i wad zebranych zestawów informacji  i porównanie z przygotowanymi algorytmami.
7.    Przygotowani listy ciekawych stron WWW.
8.    Podsumowanie zajęć i ich zakończenie.

 

 
Podsumowanie projektu
„Szkoła bliżej życia- program zajęć pozalekcyjnych w elbląskich szkołach ogólnokształcących” to projekt, który zrealizowany został ...
 
Materiał filmowy
Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego opowiadającego o projekcie "Szkoła bliżej życia"
 
Nauczyciel dla ucznia
Ponad 180 wspaniałych elbląskich nauczycieli zaangażowało się w dodatkową pracę z uczniami w ramach realizacji ...

Wybierz poziom

Zaloguj

Szkoły uczestniczące w projekcie

Szkoła Podstawowa Nr 1
 
Szkoła Podstawowa Nr 4
 
Szkoła Podstawowa Nr 6
 
Szkoła Podstawowa Nr 8
 
Szkoła Podstawowa Nr 9
 
Szkoła Podstawowa Nr 11
 
Szkoła Podstawowa Nr 12
 
Szkoła Podstawowa Nr 14
 
Szkoła Podstawowa Nr 15
 
Szkoła Podstawowa Nr 16
 
Szkoła Podstawowa Nr 18
 
Szkoła Podstawowa Nr 19
 
Szkoła Podstawowa Nr 21
 
Szkoła Podstawowa Nr 23
 
Szkoła Podstawowa Nr 25
 
Gimnazjum Nr 1
 
Gimnazjum Nr 2
 
Gimnazjum Nr 3
 
Gimnazjum Nr 4
 
Gimnazjum Nr 5
 
Gimnazjum Nr 6
 
Gimnazjum Nr 7
 
Gimnazjum Nr 8
 
Gimnazjum Nr 9
 
I Liceum Ogólnokształcące- Zespół Szkół Ogólnokształcących
 
II Liceum Ogólnokształcące- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
 
III Liceum Ogólnokształcące
 
IV Liceum Ogólnokształcące
 
V Liceum Ogólnokształcące
Szkoła Podstawowa Nr 1
 
Szkoła Podstawowa Nr 4
 
Szkoła Podstawowa Nr 6
 
Szkoła Podstawowa Nr 8
 
Szkoła Podstawowa Nr 9
 
Szkoła Podstawowa Nr 11
 
Szkoła Podstawowa Nr 12
 
Szkoła Podstawowa Nr 14
 
Szkoła Podstawowa Nr 15
 
Szkoła Podstawowa Nr 16
 
Szkoła Podstawowa Nr 18
 
Szkoła Podstawowa Nr 19
 
Szkoła Podstawowa Nr 21
 
Szkoła Podstawowa Nr 23
 
Szkoła Podstawowa Nr 25
 
Gimnazjum Nr 1
 
Gimnazjum Nr 2
 
Gimnazjum Nr 3
 
Gimnazjum Nr 4
 
Gimnazjum Nr 5
 
Gimnazjum Nr 6
 
Gimnazjum Nr 7
 
Gimnazjum Nr 8
 
Gimnazjum Nr 9
 
I Liceum Ogólnokształcące- Zespół Szkół Ogólnokształcących
 
II Liceum Ogólnokształcące- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
 
III Liceum Ogólnokształcące
 
IV Liceum Ogólnokształcące
 
V Liceum Ogólnokształcące

Design vene.pl
<