Gimnazjum nr 3

PROGRAM
zajęć pozalekcyjnych z nauk przyrodniczych.


Prowadzący: Wanda Tomaszewska


1.    Wstęp

Zajęcia prowadzone dla uczniów drugiej klasy gimnazjum zainteresowanych naukami przyrodniczymi w szczególności chemią. Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy z chemii, nabycie umiejętności w przeprowadzaniu doświadczeń uczniowskich, spostrzegania zmian i wyciągania wniosków oraz pracy w grupie.

2.    Cele operacyjne:

Uczeń:
-    potrafi odważyć lub odmierzyć ilość danej substancji odpowiadającą molowi lub jego krotności,
-    potrafi wykonywać proste doświadczenia uczniowskie
-    zdefiniuje pojęcia  mol, objętość molowa, masa molowa, prawo Avogadra, równanie Clapeyrona, reakcje jonowe, utleniania i redukcji, stężenie procentowe i molowe
-    zna i rozumie pojęcia stężenia (procentowe i molowa), rozpuszczalność, reakcje jonowe, otrzymywanie, właściwości związków, reakcje redoks
-    zastosuje poznane pojęcia i prawa do rozwiązywania zadań rachunkowych.

3.    Cele szczegółowe:
-    wiadomości: uczeń pozna na czym polega i czemu służy obliczanie i sporządzanie roztworów o danym stężeniu, obliczanie z zastosowaniem
pojęcia mol i wydajności, metody otrzymywania i właściwości związków nieorganicznych,  co to jest reakcja redoks
-    umiejętności: uczeń będzie umiał zdefiniować i opisać za pomocą równań reakcji różne metody otrzymywania związków nieorganicznych, praktycznie otrzymywać związki , prowadzić notatki z pracy w laboratorium. Uczniowie  ćwiczą umiejętności : czytania ze zrozumieniem, porządkowania wiedzy, logicznego myślenia, prezentacji w obecności kolegów, pracy w grupie, posługiwania się sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi, zapisywania cząsteczkowo i jonowo równań reakcji
-    postawy: zainteresowanie uczniów pracą badawczą – laboratoryjną, zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo  i higienę pracy w laboratorium,
na pracę zespołową,

4.    Metody stosowane w pracy z uczniem:
-    słowna,
-    aktywizująca
-    problemowa
-    praca w grupach, ćwiczenia laboratoryjne


5.    Realizowane treści:
-    obliczenia stechiometryczne na podstawie wzoru i na podstawie równania reakcji
-    roztwory stężenia procentowe i molowe, przeliczanie stężeń,
-    otrzymywanie i właściwości związków nieorganicznych
-    reakcje utleniania i redukcji, uzupełnianie współczynników w równaniach metodą bilansu elektronowego,


 

 
Podsumowanie projektu
„Szkoła bliżej życia- program zajęć pozalekcyjnych w elbląskich szkołach ogólnokształcących” to projekt, który zrealizowany został ...
 
Materiał filmowy
Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego opowiadającego o projekcie "Szkoła bliżej życia"
 
Nauczyciel dla ucznia
Ponad 180 wspaniałych elbląskich nauczycieli zaangażowało się w dodatkową pracę z uczniami w ramach realizacji ...

Wybierz poziom

Zaloguj

Szkoły uczestniczące w projekcie

Szkoła Podstawowa Nr 1
 
Szkoła Podstawowa Nr 4
 
Szkoła Podstawowa Nr 6
 
Szkoła Podstawowa Nr 8
 
Szkoła Podstawowa Nr 9
 
Szkoła Podstawowa Nr 11
 
Szkoła Podstawowa Nr 12
 
Szkoła Podstawowa Nr 14
 
Szkoła Podstawowa Nr 15
 
Szkoła Podstawowa Nr 16
 
Szkoła Podstawowa Nr 18
 
Szkoła Podstawowa Nr 19
 
Szkoła Podstawowa Nr 21
 
Szkoła Podstawowa Nr 23
 
Szkoła Podstawowa Nr 25
 
Gimnazjum Nr 1
 
Gimnazjum Nr 2
 
Gimnazjum Nr 3
 
Gimnazjum Nr 4
 
Gimnazjum Nr 5
 
Gimnazjum Nr 6
 
Gimnazjum Nr 7
 
Gimnazjum Nr 8
 
Gimnazjum Nr 9
 
I Liceum Ogólnokształcące- Zespół Szkół Ogólnokształcących
 
II Liceum Ogólnokształcące- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
 
III Liceum Ogólnokształcące
 
IV Liceum Ogólnokształcące
 
V Liceum Ogólnokształcące
Szkoła Podstawowa Nr 1
 
Szkoła Podstawowa Nr 4
 
Szkoła Podstawowa Nr 6
 
Szkoła Podstawowa Nr 8
 
Szkoła Podstawowa Nr 9
 
Szkoła Podstawowa Nr 11
 
Szkoła Podstawowa Nr 12
 
Szkoła Podstawowa Nr 14
 
Szkoła Podstawowa Nr 15
 
Szkoła Podstawowa Nr 16
 
Szkoła Podstawowa Nr 18
 
Szkoła Podstawowa Nr 19
 
Szkoła Podstawowa Nr 21
 
Szkoła Podstawowa Nr 23
 
Szkoła Podstawowa Nr 25
 
Gimnazjum Nr 1
 
Gimnazjum Nr 2
 
Gimnazjum Nr 3
 
Gimnazjum Nr 4
 
Gimnazjum Nr 5
 
Gimnazjum Nr 6
 
Gimnazjum Nr 7
 
Gimnazjum Nr 8
 
Gimnazjum Nr 9
 
I Liceum Ogólnokształcące- Zespół Szkół Ogólnokształcących
 
II Liceum Ogólnokształcące- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
 
III Liceum Ogólnokształcące
 
IV Liceum Ogólnokształcące
 
V Liceum Ogólnokształcące

Design vene.pl
<