Gimnazjum nr 9

Program zajęć przyrodniczych
Gimnazjum nr 9 w Elblągu

Realizujący: Małgorzata Dulny

Cele:
·    Poszerzanie wiedzy i umiejętności z biologii.
·    Pogłębianie zainteresowań.
·    Rozwiązywanie testów i zadań przygotowujących do konkursów biologicznych i ekologicznych.
·    Analizowanie i odczytywanie tabel, schematów, wykresów objaśniających procesy życiowe.
·    Kształtowanie postaw proekologicznych.
·    Wdrażanie do samodzielnej pracy.
·    Poznawanie dodatkowej literatury biologicznej
·    Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy.


Tematyka

Zakres treści

Cele operacyjne

Uczeń:


Komórka jako podstawowa jednostka życia. (2 h) • Różnorodność form komórek roślinnych i zwierzęcych.

 • Organella komórkowe i ich funkcje.

 • Porównanie komórki grzybów, roślinnej i zwierzęcej.

 • Porównanie komórek eucariota i prokariota.


 • wymienia i wskazuje na schemacie struktury komórki roślinnej i zwierzęcej,

 • wymienia organella komórkowe i wyjaśnia ich funkcje,

 • umie mikroskopować,

 • wykonje preparaty mikroskopowe

 • dokumentuje obserwację

 • porównuje budowę i czynności życiowe komórki grzybów, roślin i zwierząt,

 • doskonali umiejętność rozwiązywania zadań i testów,


Bakterie.

(1h)

 • Budowa i czynności życiowe bakterii.

 • Występowanie i środowisko życia bakterii.

 • Znaczenie bakterii w przyrodzie i życiu człowieka.

 • Bakterie chorobotwórcze i profilaktyka chorób bakteryjnych.

 • analizuje budowę i czynności życiowe bakterii,

 • omawia środowisko życia bakterii,

 • podaje przykłady znaczenia bakterii,

 • charakteryzuje wybrane choroby bakteryjne i podaje zasady ich profilaktyki,

 • prowadzi hodowlę bakterii,


Wirusy.

(1h)

 • Struktura wirusów.

 • Choroby wirusowe zwierząt, człowieka i roślin.

 • Profilaktyka chorób wirusowych.

 • AIDS


 • charakteryzuje wybrane choroby wirusowe,

 • zna zasady profilaktyki chorób wirusowych,

 • ma poczucie odpowiedzialności za siebie i innych,

 • doskonali umiejętność rozwiązywania zadań i testów,


Tkanki roślinne i zwierzęce.

(2 h)
 • Budowa i funkcje tkanek roślinnych i zwierzęcych.

 • omawia zależność budowy i funkcji tkanek roślinnych i zwierzęcych,

 • rozpoznaje tkanki na podstawie obrazu mikroskopowego,

 • wykazuje umiejętność mikroskopowania i dokumentowania obserwacji,

 • doskonali umiejętność rozwiązywania testów,


Budowa i funkcjonowanie układu pokarmowego.

(1 h)

 • Budowa i funkcjonowanie układu pokarmowego.

 • Zasady racjonalnego odżywiania.

 • Wartość energetyczna pokarmu.

 • Przyczyny i objawy niektórych chorób układu pokarmowego (anoreksja, bulimia, otyłość).

 • Modyfikacja żywności.


 • omawia funkcje poszczególnych odcinków układu pokarmowego,

 • omawia zasady układania jadłospisów w zależności od wieku, płci, wagi, wykonywanej pracy i stanu zdrowia

 • charakteryzuje przyczyny, profilaktykę i leczenie bulimii, anoreksji, awitaminozy,

 • analizuje przyczyny i objawy niektórych chorób układu pokarmowego

 • omawia wpływ konserwantów i barwników na zdrowie człowieka,

 • zna zasady żywienia wegetarian i wegan,


Układ oddechowy człowieka.

(1 h)

 • Budowa układu oddechowego i jego rola.

 • Niektóre choroby układu oddechowego; rodzaje, przyczyny, profilaktyka i leczenie.

 • analizuje przystosowania w budowie do pełnionej funkcji,

 • wymienia choroby układu oddechowego człowieka- astma, pylica, alergie, nowotwory,

 • jest świadom roli profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób,

 • unika czynników szkodliwych dla układu oddechowego,

 • wykazuje umiejętności planowania i wykonywania ćwiczeń,

 • wie jak niekorzystnie na układ działa nikotyna.


Układ krążenia.

(1 h)

 • Budowa i funkcjonowanie układu krążenia.

 • Niektóre choroby układu krążenia, przyczyny, objawy, profilaktyka i leczenie.

 • Diagnostyka chorób układu krążenia.


 • omawia budowę i funkcjonowanie układu krążenia,

 • analizuje cykl pracy serca

 • charakteryzuje wybrane choroby układu krążenia – przyczyny, objawy, profilaktykę i leczenie- miażdżyca, nadciśnienie zawały serca itp.

 • wie, że wczesna diagnoza, daje szanse na wyleczenie,

 • wie jak niekorzystnie na układ działa alkohol,


Skóra.

(1 h)

 • Budowa i funkcje skóry.

 • Higiena skóry.

 • Metody pielęgnacji i leczenia skóry i włosów.

 • omawia budowę i funkcje skóry

 • charakteryzuje wybrane choroby skóry i podaje zasady ich profilaktyki i leczenia

 • unika czynników ujemnie wpływających na jakość i wygląd skóry i włosów

 • wykazuje umiejętność właściwego doboru kosmetyków pielęgnacyjnych i upiększających skórę i włosy

 • stosuje w praktyce proste zabiegi wpływające na dobrą kondycję skóry i włosów.


Układ ruchu.

(1 h)

 • Budowa i funkcje szkieletu.

 • Rodzaje połączeń kości.

 • Układ mięśniowy człowieka.

 • Praca mięśni.

 • Sprawność fizyczna a zdrowie człowieka.

 • Szkodliwość dopingu.

 • wskazuje na schemacie elementy składowe szkieletu

 • omawia rodzaje połączeń kości

 • opisuje budowę i działanie stawu

 • omawia budowę zewnętrzną mięśnia szkieletowego

 • wskazuje położenie głównych mięśni szkieletowych

 • wykazuje umiejętność wykonywania ćwiczeń rozciągających, odprężających, relaksujących i profilaktyczno-rehabilitacyjnych przy najczęstszych wadach postawy

 • jest świadom negatywnych skutków stosowania środków dopingujących,


Układ nerwowy i narządy zmysłów.

(2 h)

 • Budowa i funkcjonowanie układu nerwowego

 • Niektóre choroby układu krążenia, przyczyny, objawy, profilaktyka i leczenie.

 • Budowa i funkcje oka, ucha.

 • Choroby narządu wzroku i słuchu.

 • Rola gruczołów dokrewnych.

 • zna podział układu nerwowego,

 • umie wymienić funkcje poszczególnych części układu,

 • analizuje odruchy warunkowe i bezwarunkowe,

 • omawia funkcje układu współczulnego i przywspółczulnego,

 • omawia rolę gruczołów i wydzielanych hormonów,

 • jest świadom wpływu środków odurzających i stresu na funkcjonowanie układu nerwowego,

 • zna zasady zapobiegania depresji,

 • zna podstawowe techniki relaksacyjne,


Układ wydalniczy.

(1 h)


 • Budowa i funkcjonowanie układu.

 • Choroby układy wydalniczego.

 • Higiena układu.

 • zna budowę funkcję układy wydalniczego,

 • wie jak powstaje mocz pierwotny i wtórny,

 • zna zasadę działania sztucznej nerki,

 • analizuje skład moczu i potu,

 • zna sposoby wydalania wody i substancji szkodliwych z organizmu,


Powietrze.

(1h)


 • Źródła i rodzaje zanieczyszczeń powietrza.

 • Sposoby ochrony powietrza.

 • wyjaśnia jak powstaje: efekt cieplarniany, dziura ozonowa, kwaśne deszcze i przewiduje skutki tych zjawisk,

 • zna metody badań powietrza (skala porostowa, taśma klejąca, obserwacje drzew iglastych i liściastych itd.),

 • wymienia i charakteryzuje sposoby ochrony powietrza,

 • doskonali umiejętność wnioskowania, obserwacji i korzystania z różnych źródeł informacji,


Woda

(1 h)


 • Źródła zanieczyszczenia wód.

 • Sposoby ochrony wód.

 • Metody badania wody.

 • określa źródła zanieczyszczenia wody,

 • wyjaśnia na czym polega eutrofizacja wód i jakie wiążą się z nią następstwa,

 • zna metody badania wody (odczyn, barwa, zapach, mętność, organizmy wskaźnikowe),

 • zna sposoby oczyszczania ścieków (metoda mechaniczna, chemiczna, biologiczna),

 • oszczędza wodę,

 • potrafi zaprojektować działania ochronne w swoim domu i miejscowości,


Gleba

(1 h)


 • Źródła zanieczyszczenia gleb.

 • Metody oceny stanu gleb.

 • Sposoby ochrony gleb.

 • charakteryzuje źródła zanieczyszczeń gleby,

 • zna metody oceny stanu gleby (odczyn, struktura, rośliny wskaźnikowe, obecność szkodliwych substancji),

 • jest świadom szkodliwości stosowania nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin,

 • wie co to jest kompost, obornik, poplon,

 • zna naturalne metody walki ze szkodnikami,


Świat roślin

(4 h)

 • Świat roślin.

 • Budowa i czynności życiowe: glonów, grzybów, porostów, mszaków, paprotników, roślin nasiennych.

 • Cykle rozwojowe roślin.

 • Budowa korzenia, łodygi, liści i kwiatów.

 • Budowa owoców i nasion.

 • Rodzaje owoców.

 • Ochrona gatunkowa roślin.

 • Formy ochrony przyrody (pomniki, rezerwaty, parki narodowe, parki krajobrazowe i inne).

 • zna budowę i czynności życiowe roślin,

 • omawia cykle rozwojowe roślin,

 • zna budowę, rodzaje i funkcje organów roślinnych,

 • rozpoznaje rodzaje owoców dostępnych w sprzedaży,

 • rozpoznaje gatunki roślin rosnące w parku, w lesie, na łące, nad jeziorem,

 • zna gatunki roślin chronionych w Polsce,

 • zna szatę roślinną w Polsce i na świecie,Świat zwierząt

(4 h)

 • Świat zwierząt.

 • Budowa i czynności życiowe: pierwotniaków, jamochłonów, płazińców, obleńców, pierścienic, stawonogów, mięczaków i kręgowców.

 • Cykle rozwojowe zwierząt.

 • Ochrona gatunkowa zwierząt.

 • zna budowę i czynności życiowe zwierząt,

 • omawia cykle rozwojowe zwierząt,

 • zna gatunki zwierząt chronionych w Polsce,

 • zna szatę zwierzęcą w Polsce i na świecie,Ekologia

(4 h)

 • Ekosystem.

 • Biocenoza.

 • Populacja.

 • Stosunki antagonistyczne i nie antagonistyczne między populacjami.

 • Obieg materii i przepływ energii.


 • analizuje łańcuchy pokarmowe w ekosystemach (producenci, konsumenci, destruenci),

 • porównuje ekosystemy np. las i jezioro,

 • wymienia i charakteryzuje różne formy ochrony przyrody w Polsce,

 • rozpoznaje stosunki antagonistyczne i nieantagonistyczne między populacjami.

 • objaśnia schematy obiegu materii i przepływu energii.


Genetyka

(3 h)

 • Budowa DNA i RNA.

 • Biosynteza białek.

 • Prawa Mendla.

 • Krzyżówki genetyczne.

 • Możliwości i zagrożenia inżynierii genetycznej.

 • zna i operuje podstawowymi pojęciami genetycznymi np. genotyp, fenotyp, kodon, nukleotyd, homo- i heterozygota,

 • zna budowę DNA i RNA,

 • wyjaśnia biosyntezę białek,

 • umie rozwiązywać krzyżówki genetyczne,

 • wymienia cechy recesywne i dominujące,

 • zna i stosuje prawa Mendla,
Procedury osiągania celów:
·    projektowanie doświadczeń i obserwacji biologicznych,
·    formułowanie problemów badawczych, hipotez,
·    wnioskowanie na podstawie wyników doświadczeń i obserwacji,
·    odczytywanie i interpretowanie tabel, wykresów, diagramów,
·    konstruowanie wykresów na podstawie danych liczbowych,
·    stosowanie nabytej wiedzy do interpretacji rysunków, schematów, tekstów źródłowych,
·    rozwiązywanie jednogenowych krzyżówek genetycznych,
·    porównywanie budowy i biologii organizmów, zjawisk i procesów biologicznych,
·    analizowanie zależności między organizmami oraz między organizmem a środowiskiem,
·    dostrzeganie związków między strukturą a funkcją na poziomie komórki, tkanki, układu narządów, organizmu,
·    wyjaśnianie przebiegu i znaczenia zjawisk i procesów biologicznych, zachodzących w organizmach roślin, zwierząt, człowieka i środowisku,
·    charakteryzowanie mechanizmów homeostazy na poziomie komórki, organizmu i ponadorganizmalnym,
·    analizowanie wpływu człowieka na środowisko i środowiskowych uwarunkowań stanu zdrowia człowieka,
·    rozwiązywanie testów,
·    projekcja filmów,
·    dyskusje,
·    wycieczki. 

 
Podsumowanie projektu
„Szkoła bliżej życia- program zajęć pozalekcyjnych w elbląskich szkołach ogólnokształcących” to projekt, który zrealizowany został ...
 
Materiał filmowy
Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego opowiadającego o projekcie "Szkoła bliżej życia"
 
Nauczyciel dla ucznia
Ponad 180 wspaniałych elbląskich nauczycieli zaangażowało się w dodatkową pracę z uczniami w ramach realizacji ...

Wybierz poziom

Zaloguj

Szkoły uczestniczące w projekcie

Szkoła Podstawowa Nr 1
 
Szkoła Podstawowa Nr 4
 
Szkoła Podstawowa Nr 6
 
Szkoła Podstawowa Nr 8
 
Szkoła Podstawowa Nr 9
 
Szkoła Podstawowa Nr 11
 
Szkoła Podstawowa Nr 12
 
Szkoła Podstawowa Nr 14
 
Szkoła Podstawowa Nr 15
 
Szkoła Podstawowa Nr 16
 
Szkoła Podstawowa Nr 18
 
Szkoła Podstawowa Nr 19
 
Szkoła Podstawowa Nr 21
 
Szkoła Podstawowa Nr 23
 
Szkoła Podstawowa Nr 25
 
Gimnazjum Nr 1
 
Gimnazjum Nr 2
 
Gimnazjum Nr 3
 
Gimnazjum Nr 4
 
Gimnazjum Nr 5
 
Gimnazjum Nr 6
 
Gimnazjum Nr 7
 
Gimnazjum Nr 8
 
Gimnazjum Nr 9
 
I Liceum Ogólnokształcące- Zespół Szkół Ogólnokształcących
 
II Liceum Ogólnokształcące- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
 
III Liceum Ogólnokształcące
 
IV Liceum Ogólnokształcące
 
V Liceum Ogólnokształcące
Szkoła Podstawowa Nr 1
 
Szkoła Podstawowa Nr 4
 
Szkoła Podstawowa Nr 6
 
Szkoła Podstawowa Nr 8
 
Szkoła Podstawowa Nr 9
 
Szkoła Podstawowa Nr 11
 
Szkoła Podstawowa Nr 12
 
Szkoła Podstawowa Nr 14
 
Szkoła Podstawowa Nr 15
 
Szkoła Podstawowa Nr 16
 
Szkoła Podstawowa Nr 18
 
Szkoła Podstawowa Nr 19
 
Szkoła Podstawowa Nr 21
 
Szkoła Podstawowa Nr 23
 
Szkoła Podstawowa Nr 25
 
Gimnazjum Nr 1
 
Gimnazjum Nr 2
 
Gimnazjum Nr 3
 
Gimnazjum Nr 4
 
Gimnazjum Nr 5
 
Gimnazjum Nr 6
 
Gimnazjum Nr 7
 
Gimnazjum Nr 8
 
Gimnazjum Nr 9
 
I Liceum Ogólnokształcące- Zespół Szkół Ogólnokształcących
 
II Liceum Ogólnokształcące- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
 
III Liceum Ogólnokształcące
 
IV Liceum Ogólnokształcące
 
V Liceum Ogólnokształcące

Design vene.pl
<