Home Zajęcia przyrodnicze Podstawowa Szkoła Podstawowa Nr 12

Szkoła Podstawowa Nr 12

 

Projekt „Szkoła bliżej życia”- program zajęć pozalekcyjnych w elbląskich szkołach ogólnokształcących, realizowany przez Urząd Miejski w Elblągu

 
PRZYRODNICZE  ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Założenia programu:
Kształtowanie właściwego stosunku do przyrody, wyrabianie nawyków umiejętnego jej chronienia, wymaga rozwijania pozalekcyjnej działalności uczniów, w ramach której mogą być realizowane zagadnienia związane z ochroną przyrody.
Program przeznaczony jest dla II etapu edukacyjnego szkoły podstawowej. Pogram ten jest  dla uczniów chcących poszerzać swoje zainteresowania w zakresie przyrody. Jego treści pozwalają na dokładniejsze pogłębienie i rozszerzenie wiadomości, których nie można zrealizować na lekcjach przyrody ze względu na ograniczenia czasowe. Pozwala on zwrócić uwagę uczniów na otaczający świat, zainteresowanie jego pięknem i ochroną jego zasobów. Pobudza również aktywność dzieci i ich twórcze myślenie. Uczy współdziałania w zespole, kształtuje właściwe postawy i charakter młodego człowieka. Duży nacisk w tym programie jest położony na edukację ekologiczną.
Edukacja ekologiczna to konkretne działanie w środowisku i dla środowiska poprzez prowadzenie monitoringu i prac badawczych najbliższej okolicy.
Wdrożenie programu i realizacja jego zadań odbywa się podczas  spotkań ( jeden raz w tygodniu, 2 godz. dydaktyczne w pracowni przyrodniczej lub raz w tygodniu, 3 godz. dydaktyczne w terenie) ) Program ma charakter otwarty, zawiera różnorodne formy i metody pracy, można go modyfikować  w zależności od potrzeb i możliwości młodzieży.

Cele programu:

Cel główny: Pogłębianie wiedzy uczniów

Cele pośrednie:

1.    Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów zjawiskami spotykanymi w codziennym życiu.
2.    Przygotowanie uczniów do konkursów przyrodniczych.
3.    Motywacja do wykonywania różnych zadań o charakterze proekologicznym.
4.    Wykształcenie u uczniów umiejętności wybierania i prezentowania interesujących informacji z literatury popularnonaukowej, słowników i encyklopedii, korzystanie z Internetu i encyklopedii multimedialnych.
5.    Prowadzenie obserwacji w terenie;
6.    Kształtowanie właściwych postaw ekologicznych i prozdrowotnych.
7.    Rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą.
8.    Uczestnictwo w działaniach mających na celu ochronę środowiska i zapobieganie dewastacji środowiska.
9.    Uaktywnianie uczniów.
10.    Nauka współdziałania w grupie.
11.    Nauka poprzez zabawę.

Procedury osiągania celów:

1.    Obserwacja roślin i zwierząt występujących w najbliższym środowisku.
2.    Rozpoznawanie za pomocą atlasów wybranych gatunków roślin i zwierząt.
3.    Określenie stopnia zanieczyszczenia wody poprzez obserwację organizmów wodnych.
4.    Badanie stopnia skażenia powietrza przy użyciu porostów – skala porostowa.
5.    Badanie gleby w najbliższej okolicy.
6.    Prezentowanie wyników obserwacji, prowadzenie różnej dokumentacji.
7.    Projektowanie wspólnych działań w rodzinie i szkole poprawiających stan środowiska.
8.    Układanie regulaminu przyjaciela przyrody.
9.    Założenie i hodowla roślin.
10.    Projektowanie ulotek dla rodziców o treści proekologicznej.
11.    Prezentowanie prac w organizowanych konkursach.
12.    Dokarmianie zwierząt.
13.    Zbiórka surowców wtórnych.
14.    Zasadzenie drzewa koła.
15.    Projektowanie przy pomocy programów graficznych i edytora tekstu plakatów, ulotek i druków związanych z działalnością koła.

Formy pracy:

·    Praca zespołowa
·    Praca indywidualna
·    Zajęcia w terenie

Metody:

·    Obserwacja
·    Doświadczenie, eksperymenty, badania
·    Problemowa
·    Dyskusja
·    Gry i zabawy
·    Praca z literaturą

Ewaluacja

Narzędzia:
1.    Ankieta skierowana do uczniów.
2.    Autorefleksja.
 
 

Temat

Liczba jednostek lekcyjnych

 

Zakres treści programowych

Termin

Zajęcia organizacyjne

 

1.

Zapoznanie uczestników i ich rodziców z planem pracy.

Określenie celów i założeń programu.

Ułożenie i zatwierdzenie regulaminu zajęć ze szczególnym zwróceniem na zajęcia terenowe.

 

 

wrzesień 08

Uczymy się obserwować przyrodę

2.Poznanie pojęcia przyrody i jej elementów składowych. Określenie sposobów poznawania przyrody. Obserwacja jako podstawowa metoda uczenia się przyrody, jej rodzaje, przyrządy do obserwacji.

Zajęcia w terenie : obserwacja organizmów za pomocą lupy, lornetki, obserwacja pogody, krajobrazu


wrzesień 08


Uczymy się obserwować pod mikroskopem3- 4.
Poznanie budowy mikroskopu. Rodzaje mikroskopu. Określenie zasad posługiwania się mikroskopem. Obliczanie powiększenia mikroskopu.

Sprzęt niezbędny do wykonania preparatu mikroskopowego. Samodzielne mikroskopowanie oraz wykonanie preparatu mikroskopowego z łuski cebuli, skórki trzykrotki.wrzesień 08

Obserwujemy przyrodę pod mikroskopem

5- 6.


7- 8.


9-10

Poznanie budowy komórkowej organizmów. Porównanie komórki roślinnej i zwierzęcej ( wykonanie modelu) Wykonanie rysunków komórek roślinnych i zwierzęcych. Organizmy jednokomórkowe: bakterie, grzyby – drożdże, pleśniak, glony- pierwotek, skrętnica, pierwotniaki- pantofelek. Cechy budowy i życia tych organizmów.


październik 08

Obserwujemy przyrodę gołym okiem
11-12.Grzyby kapeluszowe- poznanie pojęcia grzybnia, grzyb owocnikowy. Sposoby rozmnażania i odżywiania się grzybów. Jak rozpoznawać grzyby jadalne od trujących? – wycieczka do lasu z grzybobraniempaździernik 08

Obserwujemy przyrodę pod lupą

13.
14.

Tajemniczy świat owadów- ich środowisko życia, budowa zewnętrzna, budowa odnóży i ich typy. Poznanie czynności życiowych owadów. Znaczenie społeczne owadów. Znaczenie owadów w życiu człowieka. Obserwacja patyczaka ( muchy) i okazów suszonych.


Ośmionożni drapieżcy- pajęczaki, ich budowa zewnętrzna, odżywianie, rozmnażanie. Gatunki pajęczaków – te w kraju i na świecie.

listopad 08

Krajobraz i jego elementy

15.
16.


Poznanie pojęcia krajobrazu, wyróżnienie jego elementów naturalnych i sztucznych. Wyjaśnienie pojęć: pagórek, góra, wzgórze, dolina, kotlina, niziny, wyżyny, góry. Wpływ człowieka na krajobraz. Ukształtowanie powierzchni Polski i świata. Krajobraz najbliższej okolicy „rysunek w ramce”listopad 08

Orientacja w terenie

17.18.


Wyjaśnienie pojęcia: plan, skala, mapa. Rodzaje skali. Ćwiczenia w zamianie skali. Określenie różnic między mapą krajobrazową, fizyczną, topograficzną, polityczną. Globus- mapą światalistopad 08

Kierunki główne i pośrednie na widnokręgu

19- 22.

Określenie pojęcia: widnokrąg, kierunki główne i pośrednie. Wskazanie widnokręgu. Znajomość symboli polskich i międzynarodowych kierunków. Sposoby wyznaczania kierunków w terenie. Kształtowanie umiejętności posługiwania się kompasem, zegarkiem ze wskazówkami ( zajęcia w terenie, wycieczka na Górę Chrobrego)grudzień 08

Określanie współrzędnych geograficznych

23- 24.

Ćwiczenie umiejętności określania długości i szerokości geograficznej dowolnego punktu. Współrzędne geograficzne miejsca zamieszkania.

grudzień 08

Powiedz mi, gdzie mieszkasz?25.

Umiejscowienie miejsca zamieszkania w podziale administracyjnym i geograficznym Polski, krainie geograficznej. Określanie cech regionu. Obserwacja najbliższej okolicy – „ filmowa” wycieczka po Żuławach Wiślanych

grudzień 08

Podróż po Polsce26-27.

Określenie pasowego ukształtowania powierzchni Polski. Wyróżnienie krain geograficznych Polski. Odczytywanie nazwy krainy po opisie. Gra dydaktyczna

styczeń 09

Krajobraz pobrzeży w Polsce

28-29.

Pobrzeże szczecińskie, Koszalińskie i Gdańskie- polskie pobrzeża. Warunki przyrodnicze, geograficzne i gospodarka w tych krainach. Obserwacja przezroczy.

styczeń 09

Krajobraz pojezierzy w Polsce30-31.

Omówienie pasa pojezierzy w Polsce, krainy geograficzne tego pasa. Poznanie form polodowcowych powstałych w tym pasie: pradoliny, lessy, jeziora, morena czołowa, morena denna, sandry. Warunki i położenie Pojezierza Pomorskiego, Mazurskiego i Wielkopolskiego. Największe polskie jeziora. Rezerwaty przyrody w pasie pojezierzy. Zabawa „ Szlakiem polskich jezior mazurskich”

styczeń 09

Krajobraz nizin środkowopolskich

32.

Niziny Polski- Nizina Mazowiecka, Podlaska, Wielkopolska, Polesie, Śląska- różnice w ich warunkach przyrodniczych. Analiza filmu.

styczeń 09

Krajobrazy wyżyn w Polsce


33.

Poznanie krajobrazu Wyżyny Lubelskiej, Krakowsko- Częstochowskiej, Śląskiej i Kieleckiej. Warunki przyrodnicze, położenie i gospodarka wyżyn. Praca z mapą, odczytywanie danych.

luty 09

Góry w Polsce

34.

Karpaty, Sudety i Góry Świętokrzyskie- ich położenie, szczyty, charakterystyka, rośliny i zwierzęta

luty 09

Jak chronimy przyrodę w Polsce?


35-36.

Określenie form ochrony przyrody w Polsce: ochrona gatunkowa, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, parki narodowe, oszczędzanie surowców i energii w życiu codziennym. Jak chronić przyrodę w domu?- praca w grupie. Ochrona przyrody w naszej najbliższej okolicy- spotkanie z pracownikiem Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej

marzec 09

Polskie parki narodowe


37-38.

Wyjaśnienie pojęcia : park narodowy i potrzeby ich tworzenia. Parki narodowe w Polsce, ich liczba, rozmieszczenie, podział na kategorie. Analizowanie mapy Polski pod kątem rozmieszczenia w Polsce. Przygotowanie prezentacji multimedialnych nt. wybranego parku narodowego.

marzec 09

Rezerwaty biosfery w Polsce

Kl. 6 E 3.1

39.

Poznanie pojęcia: rezerwat biosfery. Poznanie 9 rezerwatów biosfery w Polsce, ich rozmieszczenie, znaczenie

marzec 09

Jak zostać meteorologiem?


 

40-41.

Poznanie pojęcia : meteorologia, pogoda. Opis składników pogody i ich pomiary. Określenie typów pogody. Jak przewidujemy pogodę? – znaczenie satelitarnych badań pogodowych. Wycieczka do Stacji Meteorologicznej w Elblągu.

kwiecień 09

Klimat Polski, klimaty świata

42-43.

Poznanie pojęcia: klimat. Typy klimatów. Odczytywanie wykresów klimatycznych. Cechy klimatu Polski. Strefy klimatyczne na świecie.

kwiecień 09

Rośliny i ich tajemnice


44-45.

Uzasadnienie, dlaczego rośliny to element krajobrazu. Podział roślin na zielne, krzewy, drzewa, okrytonasienne, nagonasienne, przemysłowe, okopowe, ozdobne, uprawne. Fotosynteza roślin- jej warunki i znaczenie dla życia na Ziemi. Rośliny najbliższej okolicy- praca z Internetem , stworzenie spisu roślin

kwiecień 09

Woda- magiczna substancja46-47.

Poznanie właściwości fizycznych i chemicznych wody, jej stanów skupienia. Wyjaśnienie, na czym polegają zmiany fazowe wody. Poznanie pojęcia temperatury topnienia i wrzenia. Wykonanie prostych „ wodnych” doświadczeń

maj 09

Woda na naszej planecie

48.

Poznanie wody jako największego środowiska życia. Określenie miejsc występowania wody i warunków życia. Poznanie cyklu krążenia wody w przyrodzie. Wykonanie modelu ekosystemu wodnego.

maj 09

Płynie , wije się rzeczka

49-50

Elementy składowe rzeki, jej rośliny i zwierzęta. Moja rzeka- Kuziela- poznanie jej biegu, legendy związane z Kumielą. Badanie czystości rzeki Kumieli.

maj 09

Rośliny i zwierzęta jeziora lub stawu51.

Poznanie typów jezior w Polsce. Analiza mapy Polski i rozmieszczenia jezior. Strefy roślinności w jeziorze. Kręgowce i bezkręgowce jeziora lub stawu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ryby- ich przystosowania, gatunki. Analiza budowy ryby( zakup ryby w sklepie)

maj 09

Morze Bałtyckie- nasze okno na świat52.

Omówienie położenia Bałtyku na mapie świata, jego większe zatoki, wyspy, głębie i cieśniny. Cechy fizyko- geograficzne Bałtyku: głębokość, zasolenie, temperatura, plaże, klif, nisza, mierzeja. Ukształtowanie dna morskiego. Co to są pływy?

Dlaczego morze jest słone?- doświadczenia


czerwiec 09

Poznajemy życie Bałtyku


53.

Poznanie pojęć: parzydełkowce, chełbia modra. Przystosowania chełbi do życia w morzu, jej cykl rozwojowy.

Ryby morskie. Ptaki nadmorskie. Ssaki morskie.

Glony jedno- i wielokomórkowe w Bałtyku.

czerwiec 09

Źródła zanieczyszczeń wody


54- 55.

Wskazanie źródeł zanieczyszczania wody. Poznanie rodzajów zanieczyszczeń wody. Klasy czystości wody. Polska krajem ubogim w wodę. Porównanie wody czystej i zanieczyszczonej. Wykonanie doświadczeń na proste sposoby oczyszczenia wody.

Wskaźniki czystości wód- rureczniki, raki ( skorupiaki). Dlaczego raka zaliczamy do skorupiaków? Jego budowa, czynności życiowe.

czerwiec 09

Zbiorowiska roślin w Polsce


Pole uprawne


56

Poznanie pola uprawne i jego mieszkańców. Przedstawiciele chwastów, szkodników, zbóż. Rozpoznawanie gatunków. Znaczenie dżdżownic na polu uprawnych i określenie wpływu dżdżownic na żyzność gleby. Budowa dżdżownicy jako przedstawiciela pierścienic.

czerwiec 09


Zbiorowiska roślin w Polsce

Łąka widziana okiem bociana


57- 58.

Rośliny i zwierzęta łąkowe. Bocian biały w naszym kraju i na świecie, jego wędrówki. Budowanie łańcuchów pokarmowych na łące. Szkodliwe działania ludzi na łące. Rozpoznawanie roślin łąkowych na podstawie przewodników i atlasów

( zajęcia terenowe)

czerwiec 09
Zbiorowiska roślin w PolsceLas ma budowę warstwową


59-60.

Charakterystyka warstw lasu i czynników decydujących o warunkach życia w lesie. Rośliny i zwierzęta leśne. Rozpoznawanie ich na podstawie przewodników w czasie wycieczki do Bażantarni. Zależności pokarmowe w lesie. Klasyfikowanie typów lasów występujących w Polsce. Rozmieszczenie lasów w Polsce , analiza mapy w atlasie. Omówienie znaczenia lasu. Określenie zasad zachowania się w lesie.

czerwiec 09 

 
Podsumowanie projektu
„Szkoła bliżej życia- program zajęć pozalekcyjnych w elbląskich szkołach ogólnokształcących” to projekt, który zrealizowany został ...
 
Materiał filmowy
Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego opowiadającego o projekcie "Szkoła bliżej życia"
 
Nauczyciel dla ucznia
Ponad 180 wspaniałych elbląskich nauczycieli zaangażowało się w dodatkową pracę z uczniami w ramach realizacji ...

Wybierz poziom

Zaloguj

Szkoły uczestniczące w projekcie

Szkoła Podstawowa Nr 1
 
Szkoła Podstawowa Nr 4
 
Szkoła Podstawowa Nr 6
 
Szkoła Podstawowa Nr 8
 
Szkoła Podstawowa Nr 9
 
Szkoła Podstawowa Nr 11
 
Szkoła Podstawowa Nr 12
 
Szkoła Podstawowa Nr 14
 
Szkoła Podstawowa Nr 15
 
Szkoła Podstawowa Nr 16
 
Szkoła Podstawowa Nr 18
 
Szkoła Podstawowa Nr 19
 
Szkoła Podstawowa Nr 21
 
Szkoła Podstawowa Nr 23
 
Szkoła Podstawowa Nr 25
 
Gimnazjum Nr 1
 
Gimnazjum Nr 2
 
Gimnazjum Nr 3
 
Gimnazjum Nr 4
 
Gimnazjum Nr 5
 
Gimnazjum Nr 6
 
Gimnazjum Nr 7
 
Gimnazjum Nr 8
 
Gimnazjum Nr 9
 
I Liceum Ogólnokształcące- Zespół Szkół Ogólnokształcących
 
II Liceum Ogólnokształcące- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
 
III Liceum Ogólnokształcące
 
IV Liceum Ogólnokształcące
 
V Liceum Ogólnokształcące
Szkoła Podstawowa Nr 1
 
Szkoła Podstawowa Nr 4
 
Szkoła Podstawowa Nr 6
 
Szkoła Podstawowa Nr 8
 
Szkoła Podstawowa Nr 9
 
Szkoła Podstawowa Nr 11
 
Szkoła Podstawowa Nr 12
 
Szkoła Podstawowa Nr 14
 
Szkoła Podstawowa Nr 15
 
Szkoła Podstawowa Nr 16
 
Szkoła Podstawowa Nr 18
 
Szkoła Podstawowa Nr 19
 
Szkoła Podstawowa Nr 21
 
Szkoła Podstawowa Nr 23
 
Szkoła Podstawowa Nr 25
 
Gimnazjum Nr 1
 
Gimnazjum Nr 2
 
Gimnazjum Nr 3
 
Gimnazjum Nr 4
 
Gimnazjum Nr 5
 
Gimnazjum Nr 6
 
Gimnazjum Nr 7
 
Gimnazjum Nr 8
 
Gimnazjum Nr 9
 
I Liceum Ogólnokształcące- Zespół Szkół Ogólnokształcących
 
II Liceum Ogólnokształcące- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
 
III Liceum Ogólnokształcące
 
IV Liceum Ogólnokształcące
 
V Liceum Ogólnokształcące

Design vene.pl
<