Home Zajęcia przyrodnicze Podstawowa Szkoła Podstawowa Nr 25

Szkoła Podstawowa Nr 25

PROGRAM KOŁA PRZYRODNICZEGO
Projekt „Szkoła bliżej życia” EFS

Opracowała   Anna Łakis
Elbląg, 2008r.

     Program ten jest przeznaczony dla uczniów chcących poszerzać swoje zainteresowania w zakresie przyrody. Jego treści pozwalają na dokładniejsze pogłębienie i rozszerzenie wiadomości, których nie można zrealizować na lekcjach przyrody ze względu na ograniczenia czasowe. Pozwala on zwrócić uwagę uczniów na otaczający świat, zainteresowanie jego pięknem i ochroną jego zasobów. Pobudza  aktywność dzieci i ich twórcze myślenie. Uczy współdziałania w zespole, kształtuje właściwe postawy i charakter młodego człowieka. Pomaga zagospodarować czas wolny tak, aby nie było w nim miejsca na nudę.

1.    Cele zajęć

" projektowanie i prowadzenie obserwacji oraz doświadczeń przyrodniczych
" pogłębianie wiedzy przyrodniczej;
" rozwój samodzielności, aktywności i wrażliwości estetycznej;
" rozwijanie zainteresowań i uzdolnień;
" doskonalenie umiejętności prawidłowej obserwacji;
" podejmowanie działań na rzecz najbliższego środowiska przyrodniczego;
" dostrzeganie walorów przyrodniczych najbliższego regionu, znajomość prawnie chronionych obiektów i obszarów przyrodniczych;
" rozpoznawanie pospolitych gatunków roślin i zwierząt;
" dostrzeganie zależności między czynnikami środowiska przyrodniczego i kulturowego;
" dostrzeganie wpływu działalności człowieka na środowisko przyrodnicze;
" rozwiązywanie prostych zadań problemowych dotyczących miejsca zamieszkania i okolicy;
" rozwijanie szacunku dla każdej istoty żywej.
" popularyzowanie humanitarnego stosunku do zwierząt;


2. Procedury osiągania celów
 
Obserwacja roślin i zwierząt występujących w najbliższym środowisku.
Rozpoznawanie za pomocą atlasów wybranych gatunków roślin i zwierząt.
Określenie stopnia zanieczyszczenia wody poprzez obserwację organizmów wodnych.
Badanie stopnia skażenia powietrza przy użyciu porostów – skala porostowa.
Prezentowanie wyników obserwacji
Projektowanie wspólnych działań w rodzinie i szkole poprawiających stan środowiska.
Układanie regulaminu przyjaciela przyrody.
Założenie i hodowla roślin.
Projektowanie ulotek dla rodziców o treści proekologicznej.
Prezentowanie prac w organizowanych konkursach.
Dokarmianie zwierząt.
Zbiórka surowców wtórnych.
Sadzenie drzew
Projektowanie przy pomocy programów graficznych i edytora tekstu plakatów, ulotek i druków związanych z działalnością koła.
Edukacyjne programy multimedialne
 

3. Formy pracy:
 
Praca zespołowa
Praca indywidualna
Zajęcia w terenie
 

4. Metody:
 
Obserwacja
Doświadczenie, eksperymenty, badania
Problemowa, czterech kątów, burza mózgów
Pogadanka
Gry i zabawy
Praca z literaturą i komputerem

5. Osiągnięcia uczniów:

- planowanie i prowadzenie obserwacji
- planowanie i wykonywanie doświadczeń
- prezentowanie uzyskanych wyników
- wykonywanie pomiarów
- ocenianie wyników obserwacji
- opisywanie zjawisk przyrodniczych
- dostrzeganie związków przyczynowo – skutkowych w przebiegu zjawisk
- posługiwanie się technologią informacyjną do zbierania danych
- dostrzeganie walorów przyrodniczych najbliższej okolicy
- rozpoznawanie pospolitych gatunków roślin
- dostrzeganie pozytywnych i negatywnych przejawów oddziaływania człowieka na przyrodę


6.    Plan pracy

Wrzesień

-  Zapoznanie uczestników z planem pracy koła.
-  Przeprowadzenie konkursu na nazwę.
-  Ułożenie i zatwierdzenie regulaminu pracy koła.
-  Sadzenie roślin doniczkowych
-   Prace pielęgnacyjne przy hodowlach stałych, zakładanie hodowli nowych
(wiadomości teoretyczne i praktyczne),
-  Gęgawa - ptak września
-  Poznanie zasad zbioru i suszenia roślin.


Październik

-  Zorganizowanie wystawy  "Dary jesieni".
-  Zbiórka karmy na zimę.
-  Wykonanie gazetki  "Ptasi jadłospis".
-  Zbiór nasion roślin ozdobnych.
-  Gawron - ptak października
-  Ptasie puzzle
-  Rozpoznaj ptasie dzioby –gra dydaktyczna OTOP


Listopad

-  Pisanie wierszy  o tematyce przyrodniczej,
-  Naprawa starych karmników i wykonanie nowych - konkurs na najpiękniejszy karmnik
-  Założenie karmników na drzewach i za oknami
-  Przekazanie karmy dla zwierząt Schronisku w Elblągu
-  Co to jest siła ciężkości, a co siła wyporu?
-  Jak zasolenie wody wpływa na siłę wyporu - doświadczenia
-  Kto tu mieszka?- gra dydaktyczna OTOP
-  Hodowla i obserwacja różnych form bakterii.
 

Grudzień

-  Zapoznanie z ptasim jadłospisem.
-  Obserwacja ptaków przy karmnikach.
-  Akcja choinkowa:
>    zorganizowanie pogadanki na temat ochrony drzew;
>     konkurs na stroik świąteczny;
>    ptasia choinka
-  Ptasie orgiami- gra OTOP
-  Hodowla i obserwacja różnych form pierwotniaków.
-  Niesamowite opowieści o ssakach


Styczeń

-  Wycieczka do  paśnika dla zwierząt w lesie
-   Dokarmianie ptaków
-  Obserwacje mikroskopowe, doskonalenie techniki posługiwania się mikroskopem,
kształtowanie umiejętności wykonywania preparatów mikroskopowych,
umiejętność właściwej obserwacji obrazu mikroskopowego,
-  Poznanie multimedialnych programów przyrodniczych,
- Wieczorne niebo – planety, gwiazdozbiory, umiejętność odnajdywania Gwiazdy Polarnej
-  Ochrona przyrody. Parki Narodowe


Luty

-  Zdrowa żywność - co to takiego? Sałatki owocowo- warzywne, witaminy i składniki mineralne
-  Rolnictwo ekologicznego, organiczne, biodynamiczne, zwrot odpadów do gleby bez stosowania syntetycznych nawozów mineralnych
- Doskonalenie techniki posługiwania się komputerem,- gra Otop „Na wsi”
- Przeprowadzenie doświadczenia z pęcznieniem nasion.
- Szukamy zarodka w nasieniu fasoli - obserwacje mikroskopowe
- Szukamy drzew pomnikowych


Marzec
.
-   Układanie tygodniowego jadłospisu dla ucznia
-   Porosty jako bioindykatory - monitoring środowiska w naszej miejscowości.
-   Badamy zanieczyszczenie powietrza (plastikowe kwadraty umocowane w różnych   
     miejscach i ich badanie pod mikroskopem).
-   Szukamy porostów - wskaźników zanieczyszczenia powietrza
-   Co to są kwaśne deszcze, jak wpływają na rozwój roślin?
-   Wysiew nasion roślin ozdobnych
-   Dzięcioły - ptaki marca


Kwiecień

-  Sadzenie roślin.
-  Wykonywanie budek lęgowych i umieszczenie ich na terenie szkolnym
-  Dzień ziemi w Europie
-  Kukułka - ptak kwietnia
-  Wycieczka do oczyszczalni ścieków.
-  Niwelator. Jak zmierzyć wysokość pogórka?


Maj


-  Wykonanie szkicu placu szkolnego.
-  Zaznaczenie na szkicu położenia wszystkich drzew.
-  Zbadanie stanu zdrowotnego każdego drzewa.
-  Sporządzenie tabeli z danymi każdego drzewa.
- Obserwacja  roślin i zwierząt  w najbliższej okolicy
- Oznaczanie roślin i zwierząt przy pomocy kluczy i atlasów,
-  Jaskółki - ptaki maja


Czerwiec


-  Światowy dzień ochrony środowiska (5.VI.) gazetki i prelekcje
-  Znajomość podstawowych zagadnień z dziedziny ochrony przyrody
-  Kos i szpak - ptaki czerwca
-  Środowisko wodne –Rzeki  - Biały Potok, Kumiela wycieczki
 (Skąd wypływa? Gdzie uchodzi? Jakie ma brzegi? Jak szybki jest jej nurt?)
-  Rozpoznanie fauny i flory rzeki.
- Określenie rodzaju zanieczyszczeń wody (ścieki komunalne, przemysłowe rolne).
-  Konkurs fotograficzny  "Moje spotkania z przyrodą"
     

 

 

 
Podsumowanie projektu
„Szkoła bliżej życia- program zajęć pozalekcyjnych w elbląskich szkołach ogólnokształcących” to projekt, który zrealizowany został ...
 
Materiał filmowy
Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego opowiadającego o projekcie "Szkoła bliżej życia"
 
Nauczyciel dla ucznia
Ponad 180 wspaniałych elbląskich nauczycieli zaangażowało się w dodatkową pracę z uczniami w ramach realizacji ...

Wybierz poziom

Zaloguj

Szkoły uczestniczące w projekcie

Szkoła Podstawowa Nr 1
 
Szkoła Podstawowa Nr 4
 
Szkoła Podstawowa Nr 6
 
Szkoła Podstawowa Nr 8
 
Szkoła Podstawowa Nr 9
 
Szkoła Podstawowa Nr 11
 
Szkoła Podstawowa Nr 12
 
Szkoła Podstawowa Nr 14
 
Szkoła Podstawowa Nr 15
 
Szkoła Podstawowa Nr 16
 
Szkoła Podstawowa Nr 18
 
Szkoła Podstawowa Nr 19
 
Szkoła Podstawowa Nr 21
 
Szkoła Podstawowa Nr 23
 
Szkoła Podstawowa Nr 25
 
Gimnazjum Nr 1
 
Gimnazjum Nr 2
 
Gimnazjum Nr 3
 
Gimnazjum Nr 4
 
Gimnazjum Nr 5
 
Gimnazjum Nr 6
 
Gimnazjum Nr 7
 
Gimnazjum Nr 8
 
Gimnazjum Nr 9
 
I Liceum Ogólnokształcące- Zespół Szkół Ogólnokształcących
 
II Liceum Ogólnokształcące- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
 
III Liceum Ogólnokształcące
 
IV Liceum Ogólnokształcące
 
V Liceum Ogólnokształcące
Szkoła Podstawowa Nr 1
 
Szkoła Podstawowa Nr 4
 
Szkoła Podstawowa Nr 6
 
Szkoła Podstawowa Nr 8
 
Szkoła Podstawowa Nr 9
 
Szkoła Podstawowa Nr 11
 
Szkoła Podstawowa Nr 12
 
Szkoła Podstawowa Nr 14
 
Szkoła Podstawowa Nr 15
 
Szkoła Podstawowa Nr 16
 
Szkoła Podstawowa Nr 18
 
Szkoła Podstawowa Nr 19
 
Szkoła Podstawowa Nr 21
 
Szkoła Podstawowa Nr 23
 
Szkoła Podstawowa Nr 25
 
Gimnazjum Nr 1
 
Gimnazjum Nr 2
 
Gimnazjum Nr 3
 
Gimnazjum Nr 4
 
Gimnazjum Nr 5
 
Gimnazjum Nr 6
 
Gimnazjum Nr 7
 
Gimnazjum Nr 8
 
Gimnazjum Nr 9
 
I Liceum Ogólnokształcące- Zespół Szkół Ogólnokształcących
 
II Liceum Ogólnokształcące- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
 
III Liceum Ogólnokształcące
 
IV Liceum Ogólnokształcące
 
V Liceum Ogólnokształcące

Design vene.pl
<