Home Zajęcia przyrodnicze Podstawowa Szkoła Podstawowa Nr 8

Szkoła Podstawowa Nr 8

Program zajęć pozalekcyjnych z edukacji przyrodniczej w ramach projektu
„Szkoła bliżej życia” dla uczniów zdolnych przewidziany na 60 zajęć lekcyjnych
w roku szkolnym 2008/ 2009r.

 

 
ZAŁOŻENIA PROGRAMU

- upowszechnienie wiedzy wśród uczniów
- rozwijanie zainteresowań problematyką ochrony środowiska
- kształtowanie poglądów i przekonań dotyczących troski o piękno przyrody i jej zasoby
- popularyzacja o systemie obszarów chronionych
- kształtowanie właściwych postaw wobec przejawów niszczenia przyrody

CELE GŁÓWNE
- zdobywanie przez ucznia wiedzy o zagrożeniach środowiska oraz konieczności likwidowania i zapobiegania zagrożeń
- rozwijanie wrażliwości i szacunku do przyrody

POŚREDNIE CELE ZAJĘĆ
Uczeń:
- wie za pomocą jakich zmysłów poznajemy otoczenie i jak one działają
- ma wiadomości o zagrożeniach „dzikich wysypisk śmieci”
- określa rodzaje odpadów produkowanych w domu
- potrafi przeprowadzić analizę śmieci w swoim koszu
- rozumie znaczenie czystego powietrza dla zdrowia ludzi
- jest świadomy niebezpieczeństw jakie grożą roślinom i zwierzętom w naszym świecie
- rozumie wpływy wysypisk śmieci na zanieczyszczenia wód
- ukazanie możliwości wykorzystania różnych surowców wtórnych
- rozumie pojęcie recykling
- rozumie potrzebę zbierania i segregacji surowców wtórnych
- potrafi podać zalety ekologicznych opakowań wielokrotnego użytku
- zna Parki Narodowe
- wie jakie Rezerwaty Przyrody znajdują się w okolicy
- rozumie znaczenie pojęć: „ekologia”, „myślenie ekologiczne”, „działanie ekologiczne”, „ekologiczny styl życia”

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA
Uczeń umie:
- podać przykłady zmian zaobserwowanych w środowisku
-wykazać związek między zniszczonym środowiskiem, a pogarszaniem się warunkow życia ludzi
- ocenić skutki korzystnych i niekorzystnych zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym w wyniku działalności człowieka
- podejmować własne działania zmierzające do zahamowania procesu zanieczyszczania i degradacji środowiska
- kierować się poczuciem odpowiedzialności za losy przyszłych pokoleń
- postępować zgodnie z zasadami ochrony środowiska i rozumie sens takiego działania
- uzasadnić konieczność oszczędzania energii i wody w domu i w szkole
- wyjaśnić wpływ codziennych czynności i zachowań na stan środowiska naturalnego
- zaplanować taki styl życia, który wiąże się z wykorzystaniem zasobów naturalnych
- zapobiegać zanieczyszczeniom powietrza, wody, gleby
- wymieńić rośliny i zwierzęta chronione
- zna polskie Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody w najbliższym środowisku
- zna pojęcie „recykling”
- potrafi przedstawić korzyści wynikające z segregacji śmieci
- proponuje działania zmierzające do chromy i odnowy środowiska
- poszukuje i wykorzystuje informacje ekologiczne z różnych źródeł
- osiąga sukcesy w konkursach ekologicznych


FORMY PRACY
- zbiorowa jednolita
- indywidualna jednolita
- indywidualna zróżnicowana


METODY PRACY
-  problemowa
- praktycznego działania
- gry i zabawy
- dyskusje

EWALUACJA
Testy, ankiety sprawdzające wiadomości uczniów


TEMATY ZAJĘĆ:
1.    Poznajemy się. Zasady pracy na zajęciach (2 godz.)
2.    Jak rozwijają się nasze zmysły? (2 godz.)
3.    Odpady- problem człowieka XXI w. (2 godz.)
4.    „Dzikie” wysypisko, a bezpieczne składowisko (2 godz.)
5.    Odpady produkowane w domu i ich wpływ na przyrodę (1 godz.)
6.    Domowy kosz na śmieci- analiza zawartości (1 godz.)
7.    Selektywna zbiórka odpadów
·    Szkło- produkcja z surowców wtórnych (1 godz.)
·    Zbiórka makulatury to nie grzeczność, to konieczność (1 godz.)
8.    Możliwości i sposoby wykorzystywania odpadów- recykling (2 godz.)
9.    Gra- zasoby przyrody (1 godz.)
10.    Baw się z nami kolorowymi odpadami- prace plastyczne z surowców wtórnych (2 godz.)
11.    Wycieczka do Zakładu Utylizacji Odpadów w Elblągu (2 godz.)
12.    Dlaczego powinno używać się opakowań ekologicznych? (2 godz.)
13.    Ekologiczne oznakowanie towarów (1 godz.)
14.    Ekologiczne zakupy mogą oznaczać mniej śmieci (2 godz.)
15.    W jaki sposób śmieci zanieczyszczają powietrze i dlaczego są szkodliwe dla życia ludzi roślin i zwierząt (2 godz.)
16.    Negatywne skutki działalności człowieka (2 godz.)
17.    Zagrożenia naszych rzek i jezior (2 godz.)
18.    Jak człowiek zapobiega zanieczyszczeniom powietrza, wody i gleby? (2 godz.)
19.    Projekcja filmu proekologicznego (1 godz.)
20.    Rośliny chronione w Polsce (2 godz.)
21.    Zwierzęta chronione w Polsce (2 godz.)
22.    Polskie Parki Narodowe (4 godz.)
23.    Rezerwaty przyrody najbliższej okolico (2 godz.)
24.    Wycieczka autokarowa do Rezerwatu Kormoranów w Kontach Rybackich (5 godz.)
25.    Wewnątrzgrupowy konkurs wiedzy ekologicznej (2 godz.)
26.    Wykonanie plakatów zachęcających do ochrony przyrody (2 godz.)
27.    Przygotowanie dla uczniów szkoły inscenizacji o tematyce ekologicznej (4 godz.)
28.    Prezentacja przez uczniów referatów z zakresu ochrony przyrody (2 godz.)
29.    Zdrowy, ekologiczny styl życia (1 godz.)
30.    Gra-test, ankieta zachowań proekologicznych (1 godz.)

 

 
Podsumowanie projektu
„Szkoła bliżej życia- program zajęć pozalekcyjnych w elbląskich szkołach ogólnokształcących” to projekt, który zrealizowany został ...
 
Materiał filmowy
Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego opowiadającego o projekcie "Szkoła bliżej życia"
 
Nauczyciel dla ucznia
Ponad 180 wspaniałych elbląskich nauczycieli zaangażowało się w dodatkową pracę z uczniami w ramach realizacji ...

Wybierz poziom

Zaloguj

Szkoły uczestniczące w projekcie

Szkoła Podstawowa Nr 1
 
Szkoła Podstawowa Nr 4
 
Szkoła Podstawowa Nr 6
 
Szkoła Podstawowa Nr 8
 
Szkoła Podstawowa Nr 9
 
Szkoła Podstawowa Nr 11
 
Szkoła Podstawowa Nr 12
 
Szkoła Podstawowa Nr 14
 
Szkoła Podstawowa Nr 15
 
Szkoła Podstawowa Nr 16
 
Szkoła Podstawowa Nr 18
 
Szkoła Podstawowa Nr 19
 
Szkoła Podstawowa Nr 21
 
Szkoła Podstawowa Nr 23
 
Szkoła Podstawowa Nr 25
 
Gimnazjum Nr 1
 
Gimnazjum Nr 2
 
Gimnazjum Nr 3
 
Gimnazjum Nr 4
 
Gimnazjum Nr 5
 
Gimnazjum Nr 6
 
Gimnazjum Nr 7
 
Gimnazjum Nr 8
 
Gimnazjum Nr 9
 
I Liceum Ogólnokształcące- Zespół Szkół Ogólnokształcących
 
II Liceum Ogólnokształcące- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
 
III Liceum Ogólnokształcące
 
IV Liceum Ogólnokształcące
 
V Liceum Ogólnokształcące
Szkoła Podstawowa Nr 1
 
Szkoła Podstawowa Nr 4
 
Szkoła Podstawowa Nr 6
 
Szkoła Podstawowa Nr 8
 
Szkoła Podstawowa Nr 9
 
Szkoła Podstawowa Nr 11
 
Szkoła Podstawowa Nr 12
 
Szkoła Podstawowa Nr 14
 
Szkoła Podstawowa Nr 15
 
Szkoła Podstawowa Nr 16
 
Szkoła Podstawowa Nr 18
 
Szkoła Podstawowa Nr 19
 
Szkoła Podstawowa Nr 21
 
Szkoła Podstawowa Nr 23
 
Szkoła Podstawowa Nr 25
 
Gimnazjum Nr 1
 
Gimnazjum Nr 2
 
Gimnazjum Nr 3
 
Gimnazjum Nr 4
 
Gimnazjum Nr 5
 
Gimnazjum Nr 6
 
Gimnazjum Nr 7
 
Gimnazjum Nr 8
 
Gimnazjum Nr 9
 
I Liceum Ogólnokształcące- Zespół Szkół Ogólnokształcących
 
II Liceum Ogólnokształcące- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
 
III Liceum Ogólnokształcące
 
IV Liceum Ogólnokształcące
 
V Liceum Ogólnokształcące

Design vene.pl
<